Koliko košta razvod braka u Federaciji BiH?

Nakon što smo obradili tekst “Koliko košta razvod braka u Republici Srpskoj?” vrijeme je da vidimo koliko razvod braka košta i u Federaciji BiH.

Brak se u Federaciji BiH može razvesti na dva načina:

  • Sporazumnim zahtjevom za razvod braka
  • Tužbom za razvod braka

U zavisnosti od načina na koji se brak razvodi, razlikuju se i troškovi.

Na koje sve troškove treba računati prilikom razvoda?

Pored troškova pribavljanja dokumentacije (izvoda iz matične knjige vjenčanih, dokumentacije iz organa uprave i slično), a koji su uglavnom zanemarljivi, najveći troškovi se odnose na zastupanje od strane advokata i na sudske takse.

Naravno, ukoliko se sami zastupate, nećete imati troškove advokata, a ako su ispunjeni uslovi, možete biti oslobođeni i od plaćanja sudskih taksi.

Za početak da vidimo koliko košta razvod kada vas zastupa advokat.

Sporazumni zahtjev za razvod braka

Kao što samo ime kaže, ovdje se radi o sporazumu supružnika i samim tim je ovakav postupak brži od onog koji se pokreće tužbom. 

U ovom slučaju Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata FBiH propisuje da sastavljanje zahtjeva za sporazumni razvod braka košta 360 KM + PDV (ako je advokat PDV obveznik).

U parničnom postupku se u pravilu održavaju dva ročišta (pripremno ročište i glavna rasprava). Međutim, i tu su moguće promjene.

Ako supružnici nemaju maloljetnu djecu, postupak se može sprovesti i na samo jednom ročištu, pa bi u tom slučaju ukupni advokatski troškovi iznosili 720 KM + PDV (sastavljanje zahtjeva + zastupanje na ročištu).

Suprotno tome, kada se sporazumom predlaže i povjeravanje djece, izdržavanje i održavanje kontakata, sud može održati i više od 2 ročišta, pa bi se u tom slučaju troškovi samo uvećali. Ipak, u slučaju da se sve završi na dva ročišta, ti troškovi bi ukupno iznosili 1080 KM + PDV.

Šta kada se postupak pokreće tužbom?

U ovom slučaju se mogu očekivati i najveći troškovi.

Iako je cijena sastavljanja tužbe ista kao i za zahtjev za sporazumni razvod, kod ovakvih postupaka je više spornih stvari, pa i postupci traju duže, a samim tim su troškovi veći.

Ukoliko se razvode supružnici koji nemaju maloljetnu djecu, postupak se može okončati na dva ročišta, pa bi troškovi iznosili 1080 KM + PDV.

Međutim, ukoliko se raspravlja o staranju nad djecom i izdržavanju djece, često se održi i više ročišta, pa se troškovi uvećavaju. Tako npr. ako se odlaže glavna rasprava, svako sljedeće ročište košta 180 KM + PDV.

Ovdje treba dodati da se često sprovode i vještačenja, saslušavaju svjedoci i slično, što dodatno povećava troškove.

Ipak, u najboljem slučaju, i ako se sve završi na dva ročišta, cijeli postupak će takođe koštati 1080 KM + PDV.

Treba napomenuti i da se stranka može dogovoriti sa advokatom o drugačijem iznosu nagrade. U tom slučaju je potrebno zaključiti pismeni ugovor i tada se ne primjenjuje Advokatska tarifa nego taj ugovor.

To bi bili advokatski troškovi, a uz njih treba računati i na sudske takse.

Sudske takse

U Federaciji BiH sudske takse se razlikuju od kantona do kantona.

Tako je npr. u Sarajevskom kantonu propisana sudska taksa za tužbu za razvod braka u iznosu od 200 KM. Isto toliko iznosi i taksa na presudu.

Međutim, ovdje postoji nedorečenost kao i u Zakonu o sudskim taksama RS. U oba zakona je propisana samo taksa na tužbu za razvod braka, a ne i na zahtjev za sporazumni razvod braka.

Zbog toga se ostavlja prostor da sudovi na različite načine tumače ove odredbe, pa neki sudovi naplaćuju takse i na zahtjev za sporazumni razvod iako to nije propisano.

Kao dobar primjer se ističe Zakon o sudskim taksama Unsko-sanskog kantona, u kojem je izričito propisano da taksa na tužbu za razvod braka iznosi 200 KM, a taksa na prijedlog za sporazumni razvod 100 KM.

Valja napomenuti da postoje slučajevi i kada stranke ne mora platiti sudske takse.

Oslobađanje od plaćanja sudskih taksi

Zakonom o sudskim taksama propisani su slučajevi u kojima se stranka može osloboditi od plaćanja takse.

To će biti u slučaju kada bi plaćanje takse dovelo u pitanje egzistenciju stranke.

Međutim, već prilikom podnošenja tužbe ili zahtjeva za sporazumni razvod, stranka ili obe stranke treba da podnesu i zahtjev za oslobađanje od sudskih taksi.

U zahtjevu se moraju navesti razlozi zbog kojih se traži oslobađanje i priložiti dokazi, a o tome odlučuje sud.

Kako će sud na kraju odlučiti o troškovima?

Pravilo u parničnim postupcima da strana koja izgubi snosi sve troškove se ne primjenjuje u brakorazvodnim parnicama.

U ovim postupcima sud ima punu slobodu odlučivanja o tome ko snosi troškove, a naročito imajući u vidu imovinsko stanje strana u sporu.

Tako sud može odrediti da svaka strana snosi svoje troškove, da jedna drugoj nadoknadi dio troškova i slično.

Miloš Krčmar, diplomirani pravnik