Kako registrovati SP?

Ako ste i vi jedna od onih osoba koja je zamijenila klasični kancelarijski posao „od 8 do 4“ za rad preko interneta od kuće, ako vaši prihodi iz dana u dan sve više rastu ili jednostavno želite da vaš posao podignete na „viši nivo“, pročitajte tekst koji slijedi.

Ko je preduzetnik?

Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano kao samostalni preduzetnik i koje u svoje ime i za svoj račun obavlja određenu zanatsko-preduzetničku djelatnost, radi sticanja dobiti.

Ko se sve može registrovati kao samostalni preduzetnik?

Kao samostalni preduzetnik može se registrovati svako punoljetno lice:

 1. koje posjeduje ličnu kartu, odnosno pasoš (ako je u pitanju strani državljanin),
 2. kojem nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti za koju se registruje,
 3. koje nema dospjele, a neplaćene poreske dugove,
 4. koje nema neplaćene novčane kazne, troškove prinudne naplate i troškove postupka iz oblasti finansijskog i ekonomskog poslovanja.

Ovo su opšti uslovi i oni uvijek moraju biti ispunjeni.  Pored opštih uslova za određene djelatnosti zakonodavac propisuje i posebne uslove, oni se odnose na zdravstvenu sposobnost, odgovarajući stepen stručne spreme, ali i posjedovanje sredstava za rad (poslovnog prostora, opreme, kadra…).

Šta vam je potrebno od dokumentacije?

Na osnovu prethodnog odgovora zaključujemo, da su vam od dokumentacije potrebni:

 1. kopija lične karte, odnosno ovjerena kopija pasoša (za strane državljanine),
 2. uvjerenje osnovnog suda kojim dokazujete da vam nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti za koju se registrujete,
 3. uvjerenje Poreske uprave (ne starije od 8 dana) kojim dokazujete da nemate neizmirenih obaveza,
 4. dokaz o uplaćenoj taksi za registraciju osnivanja preduzetnika.

Koje poslove i na koji način možete obavljati kao samostalni preduzetnik?

Kao samostalni preduzetnik možete obavljati bilo koji posao koji se nalaze na listi preduzetničkih djelatnosti i za koji ste dobili rješenje nadležnog organa.

Preduzetničku djelatnost možete obavljati kao:

 1. osnovnu (ako niste zaposleni),
 2. kao dopunsku (18 ili 20 časova sedmično, ako ste zaposleni na puno radno vrijeme kod drugog poslodavca) i
 3. kao dodatnu (npr. ako ste student, penzioner, pa zaposlite neko drugo lice koje ispunjava uslove za obavljanje te djelatnosti i koje će raditi posao umjesto vas).

Ako preduzetničku djelatnost obavljate kao dopunsku ili dodatnu, ne plaćate doprinose, što je svakako prednost.

Nije potreban poslovni prostor za sve djelatnosti

Iako mnogi misle da samostalni preduzetnik mora imati poslovni prostor da bi obavljao svoju djelatnosti, ali to nije uvijek tako. Naime, postoje djelatnosti za koje morate imati poslovni prostor, ali i one koje možete obavljati bez poslovnog prostora i one koje možete obavljati u stambenom prostoru.

Kome podnosite zahtjev za registraciju SP-a i ko donosi rješenje o registraciji?

Zahtjev za registraciju preduzetnika podnosite lično, poštom ili elektronskim putem, nadležnom registracionom organu opštine ili grada na čijem području ćete imati sjedište. Uz popunjen zahtjev, predajete gore navedenu dokumentaciju.

U kom roku organ donosi rješenje o registraciji?

Ukoliko je vaš zahtjev potpun, nadležni organ će donijeti  rješenje o registraciji u roku od dva dana.

Šta nakon što dobijete rješenje o registraciji?

Nakon što ste dobili rješenje o registraciji preduzmite sljedeće korake:

 1. u opštini ovjerite dvije fotokopije rješenja, jer će vam trebati za dalji tok postupka,
 2. izradite pečat i potpišite ugovor sa knjigovođom radi vođenja poslovnih knjiga (sem ako ne želite da poslovne knjige vodite sami),
 3. u Poreskoj upravi popunite prijavu za registraciju preduzetnika i priložite:

a) ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji,

b) ovjerenu fotokopiju lične karte i

c) ugovor o vođenju poslovnih knjiga (ako ste ga potpisali sa knjigovođom),

U Poreskoj upravi popunite i zahtjev za status malog preduzetnika, ako će vaš prihod:

 • biti manji od 50.000,
 • ako nećete imati više od tri zaposlena i
 • ako ne ostvarujete prihod zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti,
 1. U banci otvorite žiro račun. Od dokumentacije vam je potrebna:

a) ovjerena fotokopija rješenja,

b) potvrda o registraciji poreskog obveznika i

c) karton deponovanih potpisa lica koja su ovlaštena za potpisivanje naloga (ovaj obrazac dobijate u banci).

Kako plaćati manji porez?

Ako je vaš godišnji promet manji od 50 000 KM, odnosno ako ste mali preduzetnik, plaćate porez od 2% na ostvareni prihod, a minimalno 600 KM godišnje.

Međutim, da biste dobili status malog preduzetnika, neophodno je da ste u Poreskoj upravi popunili i podnijeli Zahtjev za status malog preduzetnika. Ovaj zahtjev popunjavate svake godine, najkasnije do 31. januara.

Kada krećete sa radom?

Sa radom krećete u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja o registraciji, ako ste državljanin.

Ako ste strani državljanin, sa radom možete početi odmah:

 • ako ćete djelatnost obavljati kao dodatno zanimanje
 • ili će to neko drugi raditi za vas.

Međutim, ako želite da djelatnost obavljate kao osnovnu, neophodno je da u roku od 70 dana od dana izdavanja rješenja o registaciji, dostavite ovjerenu kopiju akta o odobrenom privremenom ili stalnom boravku u BiH (RS).

Nadam se da vam je ovaj tekst bio od koristi, jer ćemo u narednom odgovoriti na pitanja: Kako izgleda postupak registracije elektronskim putem? Da li imate platu i zdravstveno osiguranje? Da li se kao SP morate registrovati kod Uprave za indirektno oporezivanje? Treba li vam fiskalna kasa?

Milica Aljetić,

diplomirani pravnik