Kada možete tražiti izuzeće sudije?

Kada vam se čini da sudija nije objektivan i da druga strana ima određene povlastice, prva misao vam je da taj sudija ne može suditi u vašem predmetu. Međutim, da bi došlo do promjene sudije, potrebno je da budu ispunjeni neki uslovi. U ovom tekstu ćemo vidjeti koji.

Zakonom o parničnom postupku su propisani slučajevi kada se može tražiti izuzeće i isključenje sudije, a odredbe su slične u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Za početak da vidimo koja je razlika između isključenja i izuzeća.

Isključenje sudije

Zakonom je izričito propisano kada će sudija biti isključen iz vršenja sudijske dužnosti i ti slučajevi su sljedeći:

1) ako je sudija i sam stranka, zakonski zastupnik stranke ili punomoćnik stranke, ako je sa strankom u odnosu saovlašćenika, saobaveznika ili regresnog obaveznika ili ako je u istom predmetu saslušan kao svjedok ili vještak,

2) ako mu je stranka ili zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, ili mu je bračni, odnosno vanbračni supružnik srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira na to da li je brak prestao ili nije,

3) ako je staralac, usvojilac ili usvojenik stranke, njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika ili ako između njega i stranke, njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika stranke postoji zajedničko domaćinstvo,

4) ako između sudije i stranke teče neka druga parnica,

5) ako je u istom predmetu učestvovao u postupku medijacije ili u zaključenju sudskog poravnanja koje se pobijaju u parnici ili je donio odluku koja se pobija ili je zastupao stranku kao advokat i

6) ako je u stečajnom postupku učestvovao u donošenju odluke povodom koje je došlo do spora.

Razlozi za isključenje su  izričito propisani jer su takve prirode da, ako postoje, odmah znače pristrasnost sudije i zbog toga taj sudija ne može suditi u konkretnom predmetu.

Na primjer, jasno je da sudija neće biti objektivan ako je jedna parnična stranka njegovo dijete.

Međutim, postoje i slučajevi koji nisu izričito propisani, a koji utiču na nepristrasnost sudije.

Izuzeće sudije

Zakon o parničnom postupku RS propisuje da sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost, kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost.

Zakon o parničnom postupku FBiH propisuje samo da sudija može biti izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

Zašto i za izuzeće nisu propisani konkretni slučajevi?

Najjednostavnije rečeno, zato što ih ima previše.

Razlog za izuzeće može postojati u slučaju da se kao parnična stranka pred sudijom pojavi njegov komšija, saigrač sa fudbala, drug iz vojske i slično.

Veliki je broj situacija, odnosa i lica koji mogu dovesti u sumnju sudijinu nepristrasnost i zato te sve slučajeve nije moguće unaprijed propisati nego se razlog mora utvrđivati u svakom konkretnom slučaju.

Postupak isključenja

S obzirom na to da su razlozi za isključenje ozbiljniji i da u svakom slučaju predstavljaju prepreku da sudija odlučuje, zakonom je propisano da sudija, čim sazna za neki razlog isključenja, mora da prekine rad u predmetu i da o tom razlogu obavijesti stranke i predsjednika suda.

Naravno, u svakom slučaju i stranka može tražiti isključenje sudije ako ovaj to nije sam zatražio.

O isključenju sudije odlučuje predsjednik suda, a dok ne donese odluku, sudija ne može preduzimati radnje u postupku, osim onih koje ne trpe odlaganje.

Ukoliko zahtjev za isključenje bude usvojen, ukidaju se sve radnje koje je preduzeo isključeni sudija.

Kako izgleda postupak izuzeća?

Kada sazna za neki razlog za izuzeće, sudija će obavijestiti predsjednika suda. Međutim, sudija neće prestati raditi na predmetu nego će i dalje preduzimati radnje u postupku.

Ukoliko stranka sazna za razlog izuzeća, može takođe postaviti zahtjev za izuzeće. Zahtjev za izuzeće stranka mora postaviti čim sazna za razlog izuzeća i mora u njemu obrazložiti razloge zbog kojih traži izuzeće.

O izuzeću, kao i o isključenju, odlučuje predsjednik suda, a ukoliko zahtjev bude usvojen, to ne znači automatski da će preduzete radnje biti ukinute. Stranke se mogu usaglasiti da radnje ostanu na snazi.

Miloš Krčmar, diplomirani pravnik