Ko i kada ima pravo na oslobađanje od plaćanja sudskih taksi?

Prilikom podnošenja zahtjeva ili podnesaka (tužbi, žalbi, prijedloga…) podnosilac je dužan da plati sudsku taksu. Međutim, postoje slučajevi u kojima sud može osloboditi podnosioca od te obaveze. Koji su to slučajevi i šta je od dokumentacije potrebno?

Sudska taksa

Kada se plaća sudska taksa?

Obaveza plaćanja sudskih taksi je propisana Zakonom o sudskim taksama Republike Srpske. Prema tom Zakonu, takse plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u sudskom postupku. Na primjer, ukoliko lice podiže tužbu radi razvoda braka, biće dužno platiti taksu na tu tužbu. Nakon što bude donesena presuda, moraće platiti i taksu na presudu.

Visina taksi je određena ovim Zakonom, a računa se u zavisnosti od vrijednosti spora ili je fiksno propisana za pojedine vrste sporova (na primjer taksa na tužbu za razvod braka iznosi 200 KM, a isto toliko iznosi i taksa na presudu, pa bi tužilac bio dužan platiti 400 KM za sudske takse u postupku razvoda braka). Najveći iznos sudske takse je 10.000 KM.

Nakon podizanja tužbe, izjavljivanja žalbe ili bilo koje druge radnje koja je razlog za plaćanje sudske takse, sud poziva podnosioca da plati taksu u roku od 8 dana. Ukoliko u tom roku ne bude plaćena, izriče se kaznena taksa, u iznosu od 50% od prvobitne. Dakle, ukoliko tužilac ne plati taksu od 200 KM u roku od 8 dana, izreći će mu se kazna u iznosu od 100 KM, pa će taksa na tužbu iznositi 300 KM.

Ko naplaćuje taksu?

S obzirom na to da su sudske takse prihod Republike Srpske, o njihovoj naplati brine Poreska uprava.

Ukoliko takseni obveznik ne plati ni kaznenu taksu, rješenje se dostavlja nadležnom organu Poreske uprave prema prebivalištu ili sjedištu taksenog obveznika, radi prinudne naplate.

Ko ima pravo na oslobađanje od plaćanja takse?

Zakonom je propisano i ko ne plaća sudsku taksu, pa je, između ostalog, neće platiti tužilac u radnom sporu i tužilac koji traži izdržavanje, ali njih sud neće ni pozivati da plate. Međutim, moguće je da sud lice pozove na plaćanje takse, a da ono ispunjava uslove za oslobađanje od plaćanja.

Sud može osloboditi taksenog obveznika od plaćanja sudske takse ako on izdržava članove domaćinstva, pa bi, imajući u vidu visinu njegovih prihoda, on i članovi domaćinstva došli u opasnost po egzistenciju zbog plaćanja takse.

Na primjer, ukoliko je tužilac lice koje ima platu 600 KM, a iz te plate izdržava dvoje djece i supružnika, može biti oslobođen od plaćanja takse. Takođe, nezaposleno lice, penzioner sa malom penzijom, lice koje ima hroničnih zdravstvenih problema i slično, mogu biti oslobođeni.

Zahtjev se podnosi sudu kod kojeg se vodi postupak i o njemu sudija donosi odluku na osnovu priložene dokumentacije. Zakonom nisu propisani kriteriji na osnovu kojih se vrši oslobađanje, pa je odluka na sudu.

Šta je potrebno od dokumentacije?

U zavisnosti od statusa po osnovu kojeg se traži oslobađanje od plaćanja sudske takse, prilaže se i različita dokumentacija koja dokazuje taj status.

Zakonom je propisano da se visina prihoda taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva dokazuje na osnovu uvjerenja nadležnog organa uprave, odnosno drugih pisanih dokaza koje je takseni obveznik dužan da podnese o svom imovnom stanju.

U praksi to znači da će nezaposleno lice morati priložiti uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje da je evidentirano na birou, penzioner ček od penzije za zadnja tri mjeseca, student uvjerenje o studiranju i slično.

Pored toga je potrebno priložiti i ostalu dokumentaciju koja dokazuje s kim lice živi u domaćinstvu (kućna lista), zatim uvjerenje iz Poreske uprave da ni takseni obveznik ni članovi porodice nemaju prihode, uvjerenje iz katastra da lice ne posjeduje nepokretnosti i slično.

Veći broj dokumenata kojima se dokazuje da lice nema prihoda i imovine – veća šansa za oslobađanje od sudske takse.

Takođe, prilikom pribavljanja svih ovih dokumenata može se naglasiti da se pribavljaju u svrhu dokazivanja socijalnog statusa u vezi sa sudskim postupkom, kako ne biste morali plaćati administrativne takse tim organima.

Nakon podnošenja zahtjeva, sud će odlučiti o istom u roku od 30 dana, a ako je potrebno može zatražiti dodatnu dokumentaciju. O zahtjevu odlučuje rješenjem, na koje takseni obveznik ima pravo žalbe.

Plaćanje na rate

Sudsku taksu je moguće platiti i na rate ako ukupan iznos sudske takse prelazi 1/3 mjesečnih primanja taksenog obveznika.

I u tom slučaju takseni obveznik mora podnijeti zahtjev, o kojem odlučuje sud u roku od 15 dana, a kao i kod oslobađanja, potrebno je podnijeti dokumentaciju kojom se dokazuje visina mjesečnih prihoda.

Miloš Krčmar, diplomirani pravnik