Kako odgoditi izdržavanje kazne zatvora u Republici Srpskoj?

Ako ste osuđeni na kaznu zatvora, korisno je da znate se ta kazna, u nekim slučajevima, može odgoditi na određeni vremenski period.

Koji su razlozi za odgađanje?

Zakonom o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske određeni su slučajevi u kojima je moguće odgoditi izvršenje kazne zatvora.

Ti slučajevi su:

1) ako je osuđeni obolio od teže akutne i druge teže bolesti, a u kazneno-popravnoj ustanovi nema uslova za liječenje. U ovom slučaju odgoda traje dok traje bolest.
2) zbog smrti ili teže bolesti bračnog ili vanbračnog druga, djeteta, usvojenika, roditelja i usvojioca osuđenog – najduže tri mjeseca,
3) ako je odgađanje potrebno radi izvršenja ili dovršenja neodložnih poljskih ili sezonskih radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugim udesom, a u porodici osuđenog nema drugih članova sposobnih za rad, niti se zbog slabog imovnog stanja i drugih opravdanih razloga može angažovati drugo lice za obavljanje ovih poslova – najduže tri mjeseca,
4) ako je osuđeni obavezan da izvrši određeni posao koji je već počeo, a usljed neizvršenja tog posla bi nastala znatna šteta – najduže tri mjeseca od dana odgađanja,
5) ako je odgađanje osuđenom potrebno zbog završetka školovanja – najduže šest mjeseci,
6) ako je odgađanje osuđenom potrebno zbog polaganja već prijavljenog ispita – dva mjeseca,
7) ako je zajedno sa osuđenim na izdržavanje kazne zatvora pozvan i bračni drug ili drugi članovi zajedničkog domaćinstva ili ako se neko od njih već nalazi na izdržavanju kazne zatvora, a istovremenim izdržavanjem kazne zatvora svih tih lica bilo bi ugroženo izdržavanje maloljetnih, bolesnih ili starih članova porodice – najduže šest mjeseci,
8) ako je osuđenica trudna, poslije navršenih šest mjeseci trudnoće i osuđenici koja ima dijete mlađe od godinu dana – najduže do navršene djetetove prve godine,
9) ako je supruga osuđenog na tri mjeseca pred porođajem ili od porođaja nije proteklo više od šest mjeseci, a nema drugih članova domaćinstva koji joj mogu pomoći – najduže šest mjeseci,
10) ako je osuđeni jedini hranilac porodice, a stupanjem na izdržavanje kazne zatvora bilo bi ugroženo izdržavanje porodičnog domaćinstva – najduže šest mjeseci.

Kome i kako se podnosi molba?

Molba se podnosi sudu koji je nadležan za upućivanje na izdržavanje kazne. To je najčešće osnovni sud na čijem području se nalazi prebivalište osuđenog. U svakom slučaju, u uputnom aktu je navedeno koji je sud u pitanju.

Molba se mora podnijeti u roku od 3 dana od prijema uputnog akta, osim ako je u pitanju neki od iznenadnih razloga za odgađanje (bolest, smrt ili teža bolest supružnika, roditelja i slično), kada se molba može podnijeti do dana kada se osuđeni treba javiti na izdržavanje kazne. Nakon proteka roka, molba se neće ni razmatrati, tj. biće odbačena.

U molbi se navodi razlog zbog kojeg se traži odgađanje (jedan od gore navedenih razloga) i vrijeme na koje se odgađanje traži. Uz obrazloženu molbu, potrebno je dostaviti i dokaze koji potvrđuju postojanje razloga.

Za dokazivanje nekih razloga, biće potrebno samo navesti da se događaj dogodio i dostaviti potrebne dokaze. Tako, na primjer, u slučaju smrti bliskog srodnika, dovoljno je dostaviti smrtovnicu ili izvod iz matične knjige umrlih.

Sa druge strane, postoje razlozi za koje je potrebno dokazati da imaju veliki značaj za osuđenog. Na primjer, kod odgađanja zbog dovršetka započetog posla, biće potrebno dokazati i da je taj posao započet, ali i da bi njegovo otkazivanje prouzrokovalo štetu za osuđenog. Dakle, ovdje u samoj molbi treba navesti detaljno obrazloženje, ali je potrebno i dostaviti veći broj dokaza kojima to potvrđujete.

Predsjednik suda odlučuje o odgađanju izvršenja kazne, a ako odbije zahtjev, osuđeni se može žaliti predsjedniku okružnog suda koji donosi konačnu odluku.

Izvršenje kazne se u svakom slučaju odlaže do odluke po žalbi, osim ako prijeti nastupanje zastare izvršenja.

Miloš Krčmar, diplomirani pravnik